CHRYSOMYXA PIROLATA
Fig 1
SPORES: The urediospores are globose to sub-ellipsoid, yellow and measure 20 - 35µm * 14 - 24µm. Colour: Yellow-orange.

Back to Gallery